Müşavirlik Hizmetleri

İthalat Gümrük İşlemleri

Müşterilerimizin ithalat süreçlerini baştan sona planlamakta, hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde eşyanızı teslim etmekteyiz. Güçlü kadromuz, yaygın hizmet noktalarımız, güncel bilişim altyapımız ve müşteri eksenli hizmet anlayışımızla; eşyanın özet beyan sürecinden, geçici depolanması ve antrepo süreci dahil gümrük işlemlerinin tüm aşamaları başarıyla yönetilmektedir. Serbest Dolaşıma Giriş, Geçici İthalat, Dahilde İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme rejimlerinin tamamında efektif çözümler ve uygulamalar sunmaktayız.

• İthal edilecek eşya ile ilgili olarak mevzuat çalışmasının yapılarak vergi ve maliyet hesaplaması,

• Lojistik işlemlerde siparişten itibaren tüm aşamaların takibi,

• Nakliye firmasından malların varışını ve evrak bilgilerinin takibi,

• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması,

• Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,

• Ordinonun alınarak operasyon departmanına teslimi,

<• Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi,/p>

• Ekonomik etkili gümrük rejimlerindeki belgelerin hazırlanması,

• TSE, Tareks, Tarım Kontrol Belgesi, İthal Lisansı, Tarife Kontenjanı,

• Kayıt Belgesi gibi belgelerin başvuruları ve sonuçlandırılması,

• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak malın muayenesinin yapılması,

• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,

• İlgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması ve malın teslimi,

• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

İhracat Gümrük İşlemleri

İhraç edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmalarının yapılmasından gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması süreci en hızlı ve sorunsuz bir şekilde müşterilerimize sunulmaktadır.

• Eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,

• İhraç Faturanın düzenlenmesi, Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,

• Sağlık sertifikası, Kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 Menşe Şahadetnamesi, Ticaret Odası tasdikleri, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri yapılması,

• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,

• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,

Geçici ihracat işlemlerinin ve sürelerinin takibi,

• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,

• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi

• Fuar Eşyası

• Mihrace İade

• Posta Gümrük İşlemleri

Transit Gümrük İşlemleri

Acentelerimizin yurt dışından gelip bir iç gümrüğe veya tekrar yurt dışına gidecek konteynerlerinin veya diğer emtianın gümrük ve limanlardaki işlemleri, tarafımızdan takip edilerek sonuçlandırılır. Ordino alınması, varsa banka veya özel finans kurumundan cironun talep doğrultusunda yaptırılması,

• Talep doğrultusunda malın G.T.İ.P tespitinin yapılması,

• Transit ve antrepo beyannamelerinin düzenlenmesi,

• Mallar için ön izne tabi müsaadelerin alınması,

• Gerekli görülen hallerde küşat yapılması,

• Eşyanın, muayene tespitlerinin yapılması, gerekli hallerde tutanak tutulması, sigortalı ise sigortaya bildirilmesi,

• Gümrük vergilerinin hesaplanması, bloke çeklerin yapılması ve gümrüğe yollanması,

• Kambiyo işleminin kapatılması için talep doğrultusunda bankalara talimat verilmesi,

• İhracat ile ilgili gerekli bütün evrakların hazırlanması,

• Gerekli evrakların ilgili mercilerden tasdiklenmesi ,

• Tamamlanmış ihracat işlemlerinde vesaiklerin talep doğrultusunda aracı bankaya üst yazıyla bildirilmesi,

• Konşimentoların alınması,

• Talep doğrultusunda kapatılan beyannamelerin noter tasdikinin yapılması, ihracatçıya teslimi,

• Aktarma işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak tamamlanması,

• Şirketin istediği yere taşımanın yapılması ve yetkililere teslim edilmesi,

• Gerekli durumlarda nakliyecilerle irtibata geçilmesi,

• Transit ve fiktif antrepo işlemlerinin yapılması,

• Aktarma beyannamesi ve üst yazılarının en kısa sürede Antrepo veya Serbest Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi,

• Serbest Bölge İşlem Formu ve Ön Statü Belgelerinin düzenlenerek, giriş ve çıkış onay işlemlerinin yapılması,

• Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlaması,

• Antrepolarda malların güvenli ve doğru şekilde istifinin kontrol edilmesi,

• Talep doğrultusunda bütün antrepo işlemlerine refakat edilmesi.

Antrepo Gümrük İşlemleri

Antrepolarda kalması gereken mallarınıza ait gümrük işlemlerini tamamlamaktayız, antrepolarda mallarınızın güvenli ve doğru şekilde istiflerinin yapılıp yapılmadığının kontrollerinin yapılması, istenildiği takdirde yükleme ve boşaltma esnasında tüm antrepo işlemlerine refakat ederek benzersiz hizmet farkını yansıtmaktadır. Antrepo işlemleri hizmetlerimiz

•Mallarınıza yükleme ve boşaltma esnasında refakat,

•Eşyanın doğru ve güvenli istifini sağlanması,

•Eşyanın antrepo rejimi hükümlerine göre gümrük işlemlerinin takibi,

•Mevzuat çerçevesinde antrepo içerisinde yapılabilecek ellecleme işlemlerine yönelik izinlerin temini, işlemlerin yaptırılması, işleme refakat işlemlerinin yapılması

Serbest Bölge Gümrük İşlemleri

Serbest bölgelerde, Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir. Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler, Dış Ticaret Müsteşarlığından ruhsat almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunabilirler. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için aynı süre ile kullanma izni verilebilir